2021 ഡിസംബർ 30 കോട്ടയം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ.

2021 ഡിസംബർ 30 (Thursday) കോട്ടയം ജില്ല എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് – എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ. കമ്പനി 1:ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂവലേഴ്സ് 1.റിസപ്ഷൻ

Read more