ബെറ്റർ ചോയിസ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ആയ ബെറ്റർ ചോയിസ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. ഒഴിവുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. 1)പർച്ചേസ് മാനേജർ – കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു

Read more