ബിർള പബ്ലിക് സ്കൂൾ ദോഹ ഖത്തറിലേക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി അധ്യാപക നിയമനം

ബിർള പബ്ലിക് സ്കൂൾ ദോഹ ഖത്തറിലേക്ക് കൗൺസിലർ/അധ്യാപകർ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്. നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴിയാണ് നിയമനം. തസ്തികകൾ ആർട്ട് ടീച്ചർ: ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് കൗൺസിലർ:

Read more