ഇസാഫ് ബാങ്കിലും, മൈക്രോഫിനാൻസിലും നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ | ESAF Recruitment

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ 2022 ഓഗസ്റ്റ് 10 ബുധനാഴ്ച ഇസാഫ് ബാങ്കിലേക്കും,ഇസാഫ് മൈക്രോഫിനാൻസിലേക്കുമായി അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്തുന്നു ബാങ്കിന്റെയും, മൈക്രോഫിനാൻസിന്റെയും ഇന്റർവ്യൂ പാനൽ രണ്ടായിരിക്കും അതിനാൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ

Read more
error: Content is protected !!