ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനിൽ വർക്ക്മെൻ വിഭാഗത്തിൽ ഒഴിവ് (ജൂനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ)

ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനിൽ വർക്ക്മെൻ വിഭാഗത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടിവിന്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ സ്ഥാപനത്തിൽ, തെലങ്കാന, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നീ തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിചയ സമ്പന്നരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

39 (മുപ്പത്തിയൊമ്പത്) തസ്തികകളിലേക്ക് താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജൂനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ (ഏവിയേഷൻ) ഗ്രേഡ്-1 ശമ്പള സ്കെയിലിൽ 23,000 78,000/-.

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ വഴി https://www.iocl.com/PeopleCareers/job.aspx വഴി യോഗ്യത, പ്രായം, പരിചയം, ഇളവുകൾ, എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന പരസ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ വാചകം പരിശോധിക്കാം. കൂടാതെ 2022 ജൂലൈ 9-ന് Employment News & Rozgar Samachar എന്നിവയിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

അപേക്ഷകളുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പോർട്ടൽ തുറക്കുന്ന തീയതി : 2022 ജൂലൈ 9 ന് 10:00 am.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 29 ജൂലൈ 2022, 22:00 മണി വരെ . For Official Notification click here. For Online Application click here

Leave a Reply

error: Content is protected !!