കുടുംബശ്രീ ഓരോ ജില്ലയിലേയും ഒഴിവ് അനുസരിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാരെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നു

യോഗ്യത:
1. അപേക്ഷകർ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടാംഗമോ,കുടുംബശ്രീ കുടുംബാംഗമോ, ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗമോ ആയിരിക്കണം
2. പ്ലസ് ടു/ തത്തുല്യം കൂടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം
3. കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടാംഗം, ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പംഗം എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്

പ്രായം: 18 – 35 വയസ്സ്‌
ശമ്പളം: 10,000 രൂപ

അപേക്ഷ ഓഫീസിൽ എത്തേണ്ട അവസാന തിയതി: 2023 സെപ്റ്റംബർ 1
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.