കൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രി സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു.

സ്ഥലം: സംഘം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് (എൻ.എസ്. ആശുപത്രി കാമ്പസ്) പാലത്തറ, കൊല്ലം – 20 ഫോൺ: 0474-2723951, 2723220 www.nshospital.org email: nsmimskollam@gmail.com

തീയതി : 2023 മാർച്ച് 22 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 8 മണി മുതൽ

1. ഡെപ്യൂട്ടി നെഴ്സിംഗ് സുപ്രണ്ട്
യോഗത: ബി.എസ്.സി നെഴ്സിംഗ് ഉം 10 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയവും അല്ലെങ്കിൽ ജി എൻ എം ഉം 15 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയവും. സർക്കാർ സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർക്കും പങ്കെടുക്കാം.

2. സ്റ്റാഫ് നെഴ്സ്
യോഗ്യത: ബി.എസ്.സി നെഴ്സിംഗ്/ജി.എൻ.എംഉം കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷ ത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും

3. അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ
യോഗ്യത: എം.എസ്.സിയും (പീഡിയാട്രിക്സ്) എട്ടു വർഷത്തിൽ കുറയാ ത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയവും

2023 മാർച്ച് 23 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 8 മണി മുതൽ

1.വെഹിക്കിൾ സൂപ്പർവൈസർ
യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി ഉം വെഹിക്കിൾ സൂപ്പർവൈസറായി പ്രവൃത്തി പരിചയവും, കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ സേനയിൽ സംസ്ഥാന സർവ്വീസി ൽ കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെഹിക്കിൾ സൂപ്പർവൈസറായി പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന

2. റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്
യോഗ്യത: ബിരുദവും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം.

3. ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ
യോഗ്യത: ഗവ. അംഗീകൃത ബി.എസ്സ് സി, എം.എൽ.റ്റി/ഡി.എം.എൽ.റ്റി ഉം പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷനും രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയവും.

4. ഹിസ്റ്റോപതോളജി ടെക്നീഷ്യൻ
യോഗ്യത: ഗവ. അംഗീകൃത ബി.എസ് സി. എം.എൽ.റ്റി/ ഡി.എം.എൽ.റ്റി ഉം പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷനും ഹിസ്റ്റോപതോളജി ടെക്നീഷ്യനായി രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയവും.

5. ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്
യോഗ്യത: വി.എച്ച്.എസ്സ്.ഇ (എം.എൽ.റ്റി) ഉം രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയവും

6. ആയുർവേദ ഫാർമസിസ്റ്റ്
യോഗ്യത: ഗവ. അംഗീകൃത ആയുർവേദിക് ഫാർമസി ഡിപ്ലോമയും രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയവും

7. സി.എസ്.എസ്.ഡി ടെക്നീഷ്യൻ
യോഗ്യത: പ്ലവും സി.എസ്.എസ്.ഡി ടെക്നീഷ്യൻ ഡിപ്ലോമയും പ്രവൃത്തി പരിചയവും.

8. ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ
യോഗ്യത: ബിരുദവും ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപറേഷനിൽ സർക്കാർ അംഗീകൃത ഡിപ്ലോമയും രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും

9. ഗ്രാഫിക്ക് ഡിസൈനർ
യോഗ്യത: ബിരുദവും ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഗ്രാഫിക്ക് ഡിസൈനിങ്ങും രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയവും

പ്രായം സഹകരണസംഘം നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയം. കൂടിക്കാഴ്ചക്കെത്തുന്നവർ ജനന തീയതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, മുൻപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
അവയുടെ പകർപ്പും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.