നിയുക്തി 2021 തൊഴിൽ മേള

0
427

എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിയുക്തി 2021 തൊഴിൽ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ , വയനാട് എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് കൊല്ലം, കോഴിക്കോട്, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ മലപ്പുറം, ജില്ലകളിൽ തൊഴിൽ മേള നടക്കും.

വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന തൊഴിൽ മേളയിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഐ ടി, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ഹെൽത്ത് കെയർ , ടെക്നിക്കൽ , മാനേജ്മെൻറ് , സെയിൽസ് , മാർക്കറ്റിംഗ്, ഓഫീസർ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് .

നിയുക്തി 2021 – ആലപ്പുഴ

Date: 04/12/2021
Venue: Christian College, Chengannur

ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക https://jobfest.kerala.gov.in/reg/new

നിയുക്തി 2021 – വയനാട്

Date: 04.12.2021
Venue: WMO Arts & Science College, Wayanad.  04936202534

വയനാട് ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക https://jobfest.kerala.gov.in/reg/new

നിയുക്തി 2021 – എറണാകുളം

Date: 11/12/2021
Venue: St.Paul’s College Kalamassery. 04842422458

എറണാകുളം ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക https://jobfest.kerala.gov.in/reg/new

നിയുക്തി 2021 – തിരുവനന്തപുരം

Date: 11/12/2021
Venue: University College of Engineering, Kariavattom. 04712476713

തിരുവനന്തപുരം ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക https://jobfest.kerala.gov.in/reg/new

നിയുക്തി 2021 – പാലക്കാട്

Date: 11/12/2021
Venue: Victoria College, Palakkad 04912505204

പാലക്കാട് ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക https://jobfest.kerala.gov.in/reg/new

നിയുക്തി 2021 – കൊല്ലം

Date: 18/12/2021
Venue: Fatima Mata National College, Kollam 04742746789

പാലക്കാട് ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക https://jobfest.kerala.gov.in/reg/new

നിയുക്തി 2021 – കോഴിക്കോട്

Date: 18/12/2021
Venue: Govt. Engineering College, Westhill, Kozhikode  04952370179Govt. Engineering College, Westhill, Kozhikode  04952370179

കോഴിക്കോട് ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക https://jobfest.kerala.gov.in/reg/new

നിയുക്തി 2021 – കോട്ടയം

Date: 18/12/2021
Venue: Baselius College, Kottayam. 04812560413

കോട്ടയം ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക https://jobfest.kerala.gov.in/reg/new

നിയുക്തി 2021 – തൃശ്ശൂർ

Date: 20.12.2021
Venue: St. Thomas College, Thrissur. 04872331016

ത്യശ്ശൂർ ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക https://jobfest.kerala.gov.in/reg/new

നിയുക്തി 2021 – മലപ്പുറം

Date: 22/12/2021
Venue: Ma’din Polytechnic College, Malappuram. 04832734904

മലപ്പുറം ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക https://jobfest.kerala.gov.in/reg/new

നിയുക്തി 2021 – പത്തനംതിട്ട

Date: 23/12/2021
Venue: MACFAST College, Thiruvalla 04682222745

പത്തനംതിട്ട ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക https://jobfest.kerala.gov.in/reg/new

നിയുക്തി 2021 – കാസർകോഡ്

Date: 08/01/2022
Venue: Nehru Arts & Science College, Kanhangad 04994255582

കാസർകോഡ് ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക https://jobfest.kerala.gov.in/reg/new

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.