ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ജോലി |ശമ്പളം 1 ലക്ഷം | യോഗ്യത – പത്താം ക്ലാസ് , ജോലി കൃഷി

വിദേശ ജോലി ലഭിക്കാൻ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏജൻസിയായ ഒഡെപെക് മുഖേനയാണു നിയമനം. ആദ്യമായാണ് ഒഡെപെക് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്കു തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൊറിയൻ ചേംബർ

Read more