കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം

AI എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു ഹാൻഡിമാൻഒഴിവ്: 109യോഗ്യത:പത്താം ക്ലാസ് അഭികാമ്യം: ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ

Read more