ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കെടിയുവിന്റെ “ആമസോൺ” തൊഴിൽ മേള

തീയതി : 2022 മെയ് 21ന് സ്ഥലം : ഫെഡറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, അങ്കമാലി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കെടിയുവിന്റെ നേത്വത്തത്തിൽ “ആമസോൺ തൊഴിൽ മേള

Read more