അസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഒഴിവ്

സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിങ് ടെക്നോളജി (സി-ഡിറ്റ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന എഫ്.എം.എസ് എം.വി.ഡി പ്രോജക്ടിലേയ്ക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തസ്തികയിൽ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്

Read more

C-DIT ൽ ഒഴിവുകൾ | Diploma, B.Tech യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അവസരം

C-DIT ൽ അവസരം Diploma, B.Tech യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം. താത്കാലിക നിയമനമാണ്. Applications invited for the post of System Administrator, Assistant System Administrator,

Read more