ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ(BIS) 337 ഒഴിവ്

ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ (Buero of Indian Standard Recruitment) 337 ഒഴിവ്. ഡയറക്ട്/ഡപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനം. ഡൽഹി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലും വിവിധ ഓഫിസുകളിലുമാണ് നിയമനം. 2022

Read more