സിഡാക്കിൽ 26 ഒഴിവ്; സ്ഥിര നിയമനം | C-DAC Recruitment 2022

തിരുവനന്തപുരം സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്ങിൽ (C-DAC) 26 ഒഴിവ്. റഗുലർ നിയമനം. 2022 ഏപ്രിൽ 17 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. തസ്തിക, യോഗ്യത,

Read more