സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ, പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാഫ്, എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെന്റർ ഒഴിവുകൾ

സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ: ഇൻറർവ്യു 11ന് Kasaragod കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീലേശ്വരം നഗരസഭയിൽ ഐ.ബി.പി.എം.എസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി താൽക്കാലിക വ്യവസ്ഥയിൽ സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാനെ നിയമിക്കുന്നു. യോഗ്യത:

Read more

Flipkart ഡെലിവറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിലേക്ക് 120-ലേറെ ഒഴിവുകൾ

പ്രമുഖ ഇ-കോമേഴ്സ് സ്ഥാപനമായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഡെലിവറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിലേക്ക് 120-ലേറെ ഒഴിവുകൾ ഇന്റെർവ്യൂ : 2021 സെപ്റ്റംബർ 17 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതൽ 12 മണി

Read more
error: Content is protected !!