ഖത്തർ എയർ വേയിസ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ഒഴിവ്

ഖത്തർ എയർ വേയിസ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. ചെന്നൈയിലാണ് ഒഴിവ് യോഗ്യതകൾ കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം: ഹൈ സ്കൂൾ എജുക്കേഷൻ (പ്ലസ് ടു

Read more
error: Content is protected !!