ത്യശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ജോലി ഒഴിവുകൾ

കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നു തൃശൂർ ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള VRDL ലേക്ക്ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. ഒരു

Read more