സ്വപ്ന ജോലി നേടാൻ സുവർണാവസരം
കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ IT ട്രെയിനിംഗ് സ്ഥാപനമായ One Team Solutions – ഉം KMEA Engineering College -ഉം സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മെഗാ തൊഴിൽ മേള 40 – ൽ കൂടുതൽ IT / Non IT കമ്പനികൾഈ മെഗാ തൊഴിൽ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.

Date : 15th March 2022
Venue : KMEA Engineering College,Edathala,Kochi

Top Vacancies
Junior Software Engineers
Software Engineer Trainees
Educational Consultants
PHP Developers
Android Developers
Technical Support Executives
Tele Callers etc.

റെജിസ്ട്രേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യം. For more details visit https://kmeacollege.ac.in/events.php?id=15. For Register visit https://bit.ly/oneteamjobfair

2022 03 10 16468933909223227200140013356

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.