ആലുവയിലെ പ്രമുഖ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് തായീസ് വെഡ്ഡിംഗ്സിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
ആലുവയിലെ പ്രമുഖ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് തായീസ് വെഡ്ഡിംഗ്സിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

  1. SALES STAFF – 50
  2. MARKETING EXECUTIVE – 10
  3. CUSTOMER RELATIONS EXECUTIVE – 10
  4. GRAPHIC DESIGNERS – 2
  5. TELECALLER – 5
  6. NETWORK ADMINISTRATOR – 1
  7. STORE KEEPER – 2
  8. FASHION DESIGNERS – 5
  9. VISUAL MARCHENDISERS – 2

Food and accomodation for staff from long distance. Salary best in the industry.

താൽപര്യമുളളവർ ബയോഡാറ്റ & ഫോട്ടോ അയക്കുക.
Email: thayeeshr@gmail.com 8848115036

SYED TOWER, PUMP JUNCTION, ALUVA. Tel: 0484-2925786

Poster

Leave a Reply