കേരള വെറ്ററിനറി & അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒഴിവുകൾ

0
1008

കേരള വെറ്ററിനറി & അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മണ്ണുത്തിയിലെ കോളേജ് ഓഫ് വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് കാമ്പസിലെ സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പൗൾട്രി സയൻസിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് താൽകാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു

ഫീഡ് മിൽ മാനേജർ
ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: BVSc & AH
അഭികാമ്യം
1. MVSc (പൗൾട്രി സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ)
2. പൗൾട്രി ഫാം/ ഫീഡ് മിൽ എന്നിവയിൽ പരിചയം
പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 35,000 രൂപ

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത 1. ബിരുദം
2. DCA/ PGDCA
പരിചയം: ഒരു വർഷം പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 20,250 രൂപ

അക്കൗണ്ടന്റ്
ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: 1. B Com
2. DCA/ PGDCA 3. ടാലി ERP9 ഉള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിചയം: ഒരു വർഷം പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 20,250 രൂപ

ഫീഡ് മിൽ അസിസ്റ്റന്റ്
ഒഴിവ്: 2
യോഗ്യത
1. പൗൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്ലോമ/ BSc PPBM 2. പൗൾട്രി ഫാം/ ഫീഡ് മിൽ എന്നിവയിൽ പരിചയം
പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 18,900 രൂപ


ഫീഡ് മിൽ ടെക്നീഷ്യൻ/ ഫിറ്റർ ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത
1. പത്താം ക്ലാസ്
2. ഫിറ്റർ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിചയം: ഒരു വർഷം
പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 18,900 രൂപ

ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്
ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: പൗൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്ലോമ/ BSc PPBM അഭികാമ്യം: ഫീഡ് അനാലിസിസിൽ പരിചയം
പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 18,900 രൂപ

ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്
ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത
1. പത്താം ക്ലാസ്
2. LMV ലൈസൻസ്
പരിചയം: ഒരു വർഷം
പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 18,900 രൂപ

ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: 2023 ഏപ്രിൽ 26 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.