നിഷിൽ ഒഴിവ് (NISH)

0
48

തിരുവനന്തപുരം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗിന്റെ സെന്റർ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയ ഡെവലപ്മെന്റിൽ വീഡിയോഗ്രാഫർ / എഡിറ്റർ, പരിഭാഷകർ / കണ്ടന്റ് റൈറ്റർ തസ്തികകളിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. അപേക്ഷകൾ 2023 ആഗസ്റ്റ് 16നകം ലഭിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുവാനും http://nish.ac.in/others/career.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here