സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലി ഒഴിവുകൾ – Private Jobs : 7 February 2023

0
963

കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈമെയിൽ ഐഡിയിലോ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലോ ബയോഡേറ്റ അയക്കുക.

For company details visit https://drive.google.com/file/d/10vS1vFCzL79-T6C9CsE2bNnRBzhTkJSO/view?usp=drivesdk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here