സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലി ഒഴിവുകൾ – Private Jobs | 9 April 2023

0
885

കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈമെയിൽ ഐഡിയിലോ ഫോൺ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടുക.

Leave a Reply