പ്രമുഖ സി.ബി.എസ്.സി സ്കൂളുകളിൽ ഒഴിവ്

0
770

SREE NARAYANA EDUCATIONAL SOCIETY
Vadakkevila P.O, Kollam – 691 010,ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ ഒഴിവ്

SREE NARAYANA PUBLIC SCHOOL
Vadakkevila, Kollam 691010, Ph: 0474-2729132

a) TEACHERS IN HINDI, CHEMISTRY, COMPUTER SCIENCE, COMMERCE (Accountancy & Business Studies) Qualification: Post Graduation with degree in Education.Experienced teachers preferred. For Computer Science, M.Sc/MCA. For plus two experience in Python essential

b) ESTATE SUPERVISOR: Diploma in Civil Engineering

c) VEHICLE SUPERVISOR: Diploma/ITI in Automobile Engineering with experience

d) PUBLIC RELATION OFFICER for S.N Educational Society:
Graduation with degree preferably in Journalism

e) STORE KEEPER and DTP OPERATOR

SREE NARAYANA PUBLIC SCHOOL, Kizhavoor, Mukhathala-691577, Ph: 8891720292

Teachers in English Mathematics
• PT (Lady Teacher)
Lab Assistant
Qualification: Post Graduation with degree in Education.
For Physical Education: MPEd

SREE NARAYANA PUBLIC SCHOOL, Vilappuram, Thazham South, Chathannoor-691572 Ph: 0474-2596002, 2914419, 9656615770

a) TEACHERS IN PHYSICS, MALAYALAM, DANCE
Qualification: Post Graduation with Degree in Education.
For Dance: Degree in performing arts

Apply within 7 days to The Secretary, SREE NARAYANA EDUCATIONAL SOCIETY, Kollam-10 (Hard Copy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here