രാംരാജിൽ സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഒഴിവ് – യോഗ്യത : പ്ലസ് ടു

ECKTM VANCY ALERT

COMPANY NAME: RAMRAJ COTTON
BAKER JUNCTION, KOTTAYAM

DESIGNATION

SALES EXECUTIVE (MALE)
QUALIFICATION: +2 WITH 1 – 2 YEARS EXPERIENCE
SALARY: 12000-14000
BAKER JUNCTION
MALE 25-35

SALES EXECUTIVE (FEMALE)
QUALIFICATION: +2 WITH 3 – 4 YEARS EXPERIENCE
SALARY: 12000-14000
FEMALE: 30-35

Interested candidates mail your updated resume to ecktm1@gmail.com
Last date to apply: 06/08/2022

Employability Centre
District Employment Exchange, Kottayam

Leave a Reply