കേരള പി.എസ്.സി വഴി മത്സ്യഫെഡിൽ ജോലി നേടാം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് (മത്സ്യഫെഡ്) ഫാം വർക്കർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. കേരള സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ മഹത്തായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ

  • ഓർഗനൈസേഷൻ: കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ്ഡെവലപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് (മത്സ്യഫെഡ്)
  • ജോലിയുടെ രീതി : കേരള സർക്കാർ ജോലികൾ
  • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
  • കാറ്റഗറി നമ്പർ: 055/2022
  • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : ഫാം വർക്കർ
  • ആകെ ഒഴിവ് 3
  • ശമ്പളം : 16,500 -35,700 രൂപ
  • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 18 മെയ് 2022,

പോസ്റ്റിന്റെ പേര് പ്രായപരിധി ശമ്പളം

ഫാം വർക്കർ 18-40; 02.01.1982 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു). മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ്സി/എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായത്തിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്.
16500-35700 രൂപ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മത്സ്യഫെഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ആവശ്യമായ വിശദമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മത്സ്യഫെഡ് ജോലി ഒഴിവിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി കടന്നുപോകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ

പോസ്റ്റിന്റെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ഫാം വർക്കർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് VIII-ൽ വിജയിക്കുക

യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം മത്സ്യഫെഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനം 2022 ഏപ്രിൽ 13 മുതൽ. മത്സ്യഫെഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2022 വരെ 18 മെയ് 2022. ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പും അപേക്ഷാ ലിങ്കും താഴെ;

ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക്
ചെയ്യുക👇👇
https://thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi/

Leave a Reply