കേരള പി.എസ്.സി പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു | Kerala PSC Notifications June 2023

0
384

കേരള PSC പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാറ്റഗറി നമ്പർ 56/2023 മുതൽ 84/2023 വരെയാണ് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ.

അസിസ്റ്റന്റ്, മാനേജർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, പ്യൂൺ വാച്ച്മാൻ, ഫാർമസിസ്റ്റ്, നഴ്സ്, ബോട്ട് ലാസ്കർ, ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ടീച്ചർ, കെയർടേക്കർ, സെക്യൂരിറ്റി തുടങ്ങിയ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 2023 ജൂൺ 29വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

എല്ലാ വിജ്ഞാപനങ്ങളും ഒഴിവുകളും

Legal Assistant – Kerala Water Authority (Cat.No.56/2023)

Junior Manager (Quality Assurance) (By Transfer) (30% quota) – Kerala State Civil Supplies Corporation Ltd.(Cat.No.57/2023)

Electrician – Kerala State Water Transport (Cat.No.58/2023)

Peon/Watchman (Direct Recruitment from among the Part-Time employees – Kerala State Financial Enterprises Ltd. (Cat.No.59/2023)

Pharmacist – Pharmaceutical Corporation (IM) Kerala Limited (Cat.No.60/2023)

Nurse – Pharmaceutical Corporation (I.M.) Kerala Limited (Cat.No.61/2023)


Boat Lascar – Kerala Tourism Development Corporation Limited (Cat.No.62/2023)

Blending Assistant (SKA) – Travancore Sugars and Chemicals Ltd. (Cat.No.63/2023)

Steno Typist – Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation Limited (Cat.No.64/2023)

High School Teacher (Hindi) (Recruitment By Transfer) – Education (Cat.No.65/2023)

Staff Nurse Gr-II – Health Services (Cat.No.66/2023)

Laboratory Assistant (SR for SC/ST) – Higher Secondary Education (Cat.No.67/2023)

Junior Laboratory Assistant (SR from ST only) – Health Services (Cat.No.68/2023)

Assistant Professor in Statistics (I NCA-LC/AI) – Collegiate Education (Cat.No.69/2023)

Pre Primary Teacher (Deaf School) (II NCA-E/B/T) – General Education Department (Cat.No.70/2023)

Caretaker (Male) (II NCA-Viswakarma) – Women and Child Development (Cat.No.71/2023)

Security Guard Gr-II (V NCA-ST) – Kerala Electrical and Allied Engineering Company Limited (Cat.No.72/2023)

High School Teacher (Arabic) (VI NCA-SC/ST) – Education (Cat.No.73 & 74/2023)

High School Teacher (Arabic) Education (VII NCA-E/B/T/SC/ST/LC/AI/OBC/V) – Education (Cat.No.75 & 80/2023)

High School Teacher (Urdu) (I NCA-SC/LC/AI/SIUCN) – Education (Cat.No.81-83/2023)

Part Time High School Teacher (Urdu) (V NCA-SC) – Education (Cat.No.84/2023)

എല്ലാ വിജ്ഞാപനങ്ങളും യോഗ്യതയും ലഭിക്കാൻ താഴെ നൽകിയ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here
അപേക്ഷാ ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here