കേരളത്തിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ് ഒഴിവ്

0
1770

കേരള പി എസ് സി കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകളിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ് (Last Grade Servant) ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സായവരും ബിരുദം നേടാത്തവരും ആയിരിക്കണം.

പ്രായം: 18 – 36 വയസ്സ്
( SC/ ST/ OBC തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 23,000 – 50,200 രൂപ

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 697/2022 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് 2023 ഫെബ്രുവരി 1ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി പി എസ് സി പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക. വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here

അപേക്ഷാ ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.