കേരള പി.എസ് സി വഴി നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ| അവസാന തീയതി 04-01-2023

0
1092

കേരള പിഎസ്‌സി ഈ ആഴ്ച വന്നിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ Category Number : 482/2022 to 511/2022). യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, കൂലി വർക്കർ, കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങിയ നിരവധി പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 04-01-2023

 • State Nutrition Officer – Health Services (Cat.No.482/2022)
 • Medical Officer – Factories & Boilers (Cat.No.483/2022)
 • Lecturer in Commerce – Technical Education Department (Polytechnic Colleges) (Cat.No.484/2022)
 • Inspector of Legal Metrology – Legal Metrology (Cat.No.485/2022)
 • Assistant – Universities in Kerala (Cat.No.486/2022)
 • Librarian Grade IV – By transfer – Kerala Common Pool Library (Cat.No.487-490/2022)
 • Computer Assistant Gr.II – Universities in Kerala (Cat.No.491/2022)
 • Copy Holder – Legislature Secretariat (Cat.No.492/2022)
 • Cooly Worker – Kerala State Water Transport (Cat.No.493/2022)
 • Assistant Engineer – United Electrical Industries Ltd. (Cat.No.494/2022)
 • Junior Project Assistant – Kerala State Backward Classes Development Corporation Limited (Cat.No.495/2022)
 • Junior Project Assistant (By Transfer) – Kerala State Backward Classes Development Corporation L (Cat.No.496/2022)
 • High School Teacher (Mathematics)Malayalam Medium (By Transfer) – Education (Cat.No.497/2022)
 • U P School Teacher (Malayalam Medium) (By Transfer) – Education (Cat.No.498/2022)
 • Assistant Professor in Anatomy (SR for ST only) – Medical Education (Cat.No.499/2022)
 • Assistant Professor in Various Subjects (SR for ST only) – Ayurveda Medical Education (Cat.No.500-502/2022)
 • Non Vocational Teacher Biology – Senior (SR for SC/ST & ST only) – Kerala Vocational Higher Secondary Education(Cat.No.503/2022)
 • Non Vocational Teacher Chemistry (Senior) (SR from SC/ST ) – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.504/2022)
 • Excavation Assistant (SR for SC/ST) – Archaeology Department (Cat.No.505/2022)
 • Junior Instructor – Mechanical Agricultural Machinery (SR from ST only ) – Industrial Training (Cat.No.506/2022)
 • Junior Instructor (Draughtsman – Civil) (SR for SC/ST only) – Industrial Training (Cat.No.507/2022)
 • Technical Assistant (SR for SC/ST only) – Drugs Control (Cat.No.508/2022)
 • Soil Survey Officer/Research Asst./Cartographer/Technical(II NCA-SCCC) – Soil Survey and Soil Conservation(Cat.No.509/2022)
 • Blood Bank Technician Gr.II (I NCA-LC/AI) – Medical Education Service(Cat.No.510/2022)
 • Boat Syrang (II NCA-E/B/T) – Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation Limited (Cat.No.511/2022)

നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഒഴിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള പി എസ് സി വെബ് സൈറ്റായ https://thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi/ സന്ദർശിക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.