കേരള PSC വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു – Last Date: ഫെബ്രുവരി 1

0
1127

കേരള PSC പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാറ്റഗറി നമ്പർ 564/2022 മുതൽ 656/2022 വരെ.

ഫാർമസിസ്റ്റ്, നഴ്സ്, LD ക്ലർക്ക്, കെയർടേക്കർ, വനിതാ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, പെയിന്റർ, ലാബ് അറ്റൻഡർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ, മാനേജർ ഡയറക്ടർ, പ്രൊഫസർ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, അധ്യാപകൻ, ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ലക്ചറർ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 2023 ഫെബ്രുവരി 1വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

 • Additional Director – Sports and Youth Affairs Department (Cat.No.564/2022)Assistant Professor in Physical Science – Collegiate Education (Training Colleges) (Cat.No.565 & 566/2022)
 • Assistant Professor in Nursing – Medical Education (Cat.No.567/2022)
 • Assistant Professor in Nursing (B/T) – Medical Education (Cat.No.568/2022)
 • Medical Officer – Kerala Sports and Youth affairs (Cat.No.569/2022)
 • Medical Officer (Homoeo). By Transfer – Homoeopathy (Cat.No.570-571/2022)
 • Non-Vocational Teacher in Mathematic (By Transfer) – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.572/2022)
 • Non-Vocational Teacher in Mathematic (By Transfer) – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.573/2022)
 • Non-Vocational Teacher in English (By Transfer) – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.574/2022)
 • Non-Vocational Teacher in Biology (By Transfer) – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.575/2022)
 • Non-Vocational Teacher in Physics (By Transfer) – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.576/2022)
 • Non-Vocational Teacher in Physics (By Transfer) – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.577/2022)
 • Non-Vocational Teacher in Chemistry (By Transfer) – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.578/2022)
 • Non-Vocational Teacher in Commerce (By Transfer) – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.579/2022)
 • Non-Vocational Teacher in Commerce (By Transfer) – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.580/2022)
 • Non-Vocational Teacher in Commerce (By Transfer) – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.581/2022)
 • ASSISTANT SCIENTIST – KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD (Cat.No.582/2022)
 • Lecturer in Violin – Collegiate Education (Music Colleges) (Cat.No.583/2022)
 • Lecturer in Vocal – Collegiate Education (Music Colleges) (Cat.No.584/2022)
 • Non- Vocational Teacher (Junior) in Chemistry – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.585/2022)
 • Non- Vocational Teacher (Junior) in History – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.586/2022)
 • Non- Vocational Teacher (Junior) in Physics – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.587/2022)
 • Non- Vocational Teacher (Junior) in Biology – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.588/2022)
 • Non- Vocational Teacher (Junior) in English – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.589/2022)
 • Non- Vocational Teacher (Junior) in Economics – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.590/2022)
 • Physiotherapist – Kerala Sports and Youth affairs (Cat.No.591/2022)
 • Optometrist Gr.II – Medical Education (Cat.No.592/2022)
 • Staff Nurse – Kerala Sports and Youth affairs (Cat.No.593/2022)
 • Caretaker – Clerk – Museums and Zoos (Cat.No.594/2022)
 • Woman Police Constable (Woman Police Battalion) – Police (Cat.No.595/2022)
 • Police Constable (Band/Bugler/Drummer) – Police (Band Unit) (Cat.No.596/2022)
 • Painter – Kerala State Water Transport (Cat.No.597/2022)
 • Lab Attender – Drugs Control (Cat.No.598/2022)
 • Blacksmith – Museums and Zoos (Cat.No.599/2022)
 • High School Teacher (Arabic) (Recruitment By Transfer) – Education (Cat.No.600/2022)
 • High School Teacher (English) (By Transfer) – Education (Cat.No.601/2022)
 • High School Teacher (Social Science) Tamil Medium – Education (Cat.No.602/2022)
 • High School Teacher (Social Science) – Tamil Medium – (By Transfer) – Education (Cat.No.603/2022)
 • Full Time Junior Language Teacher -Hindi ( By transfer recruitment ) – Education (Cat.No.604/2022)
 • Electrician – Health services (Cat.No.605/2022)
 • Part Time Junior Language Teacher (Hindi) – Education (Cat.No.606/2022)
 • Non Vocational Teacher Commerce (Senior) (SR for SC/ST & ST only) – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.607/202
 • Non Vocational Teacher English(Senior) (SR for SC/ST & ST only) – Kerala Vocational Higher Secondary Educatio(Cat.No.608/2022)
 • Non Vocational Teacher Mathematic (Sr.) (SR for SC/ST & ST only) – Kerala Vocational Higher Secondary Educatio (Cat.No.609/2022)
 • Motor Vehicles Inspector (SR from SC/ST & ST only) – Motor Vehicles (Cat.No.610/2022)
 • Assistant Surgeon / Casualty Medical Officer (I NCA – SCCC) – Health Services (Cat.No.611-612/2022)
 • Assistant Motor Vehicle Inspector (I NCA – HN) – Motor Vehicles Department (Cat.No.613/2022)
 • Fire and Rescue Officer (Driver) (Trainee) (I NCA – V) – Fire and Rescue Services (Cat.No.614/2022)
 • Fire and Rescue Services (III NCA – ST) – Fire and Rescue Officer (Driver) (Trainee) (Cat.No.615/2022)
 • Manager Grade-II (II NCA – E/T/B) – Kerala State Co-operative Consumers’ Federation Limited (Cat.No.616/2022)
 • Lower Division Clerk (II NCA – OBC ) – Kerala State Coir Corporation Limited (Cat.No.617/2022)
 • Lower Division Clerk ( II NCA – MUSLIM) – Kerala State Coir Corporation Limited (Cat.No.618/2022)
 • High School Teacher (Arabic) (II NCA-V/SIUCN/HN/OBC) – Education (Cat.No.619-622/2022)
 • Staff Nurse Gr-II ( II NCA – MUSLIM) – Health Services (Cat.No.623/2022)
 • Staff Nurse Gr-II (II NCA – HN ) – Health Services (Cat.No.624/2022)
 • Full Time Junior Language Teacher (Hindi) (I NCA – E/B/T/HN/LC/AI/M/OBC/SCCC/SIUCN/SC/ST ) – Education (Cat.No.625-633/2022)
 • Full Time Junior Language Teacher (Arabic) – UPS (V NCA – SC/ST ) – Education (Cat.No.634-635/2022)
 • Full Time Junior Language Teacher (Arabic) – LPS (II NCA – D/SCCC/SC/SIUCN ) – Education (Cat.No.636-639/2022)
 • Full Time Junior Language Teacher (Arabic) – LPS (IV NCA – ST ) – Education (Cat.No.640/2022)
 • Full Time Junior Language Teacher (Arabic) – LPS (VII NCA – SC/ST/SCCC/D ) – Education (Cat.No.641-644/2022)
 • Full Time Junior Language Teacher (Arabic) – LPS (VIII NCA – ST ) – Education (Cat.No.645/2022)
 • Full Time Junior Language Teacher (Arabic) – LPS (VIII NCA – OBC ) – Education (Cat.No.646/2022)
 • Pharmacist Gr-II (Homoeo) (I NCA – ST/SCCC/E/T/B ) – Homoeopathy (Cat.No.647-649/2022)
 • Pharmacist Gr-II (Homoeo) (IV NCA – Dheeevara) – Homoeopathy (Cat.No.650/2022)
 • Pharmacist Gr-II (Homoeo) (IV NCA – ST) – Homoeopathy (Cat.No.651/2022)
 • Part Time Junior Language Teacher (Hindi) (I NCA – SCCC) – Education (Cat.No.652/2022)
 • Part Time Junior Language Teacher (Arabic) LPS (V NCA – OBC/SCCC) – Education (Cat.No.653-654/2022)
 • Part Time Junior Language Teacher (Arabic) LPS (VII NCA – SC/ST) – Education (Cat.No.655-656/2022).

എല്ലാ വിജ്ഞാപനങ്ങളും യോഗ്യതയും ലഭിക്കാൻ താഴെ നൽകിയ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക click here
അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സന്ദർശിക്കുക click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here