സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 1673 ഒഴിവ് | SBI PO Recruitment

0
519

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ( SBI), പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ ( PO) ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഒഴിവ്: 1673 
യോഗ്യത: ബിരുദം
പ്രായം: 21 - 30 വയസ്സ്
( SC/ ST/ OBC/ PwBD/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 41,960 - 63,840 രൂപ
അപേക്ഷ ഫീസ്
SC/ ST/ PWBD: ഇല്ല മറ്റുള്ളവർ: 750 രൂപ

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം 2022 ഒക്ടോബർ 12ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here അപേക്ഷാ ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here