കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയിൽ ഒഴിവ്

0
1688

കേരള സർക്കാരിന്റെയും കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമായ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ലിമിറ്റഡ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു

ഫ്ലീറ്റ് മാനേജർ (ഓപ്പറേഷൻസ്)
ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത
1. ഡിഗ്രി/ ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ( മെക്കാനിക്കൽ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്ട്രോണിക്സ്)

2. MEO ക്ലാസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (FG) പരിചയം: 12 വർഷം

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 1,00,000 രൂപ
ഫ്ലീറ്റ് മാനേജർ (മെയിന്റനൻസ്)
ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത
1. ഡിഗ്രി/ ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിംഗ്( മെക്കാനിക്കൽ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ നവേൽ ആർക്കിടെക്ചർ)

2. MEO ക്ലാസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (FG) പരിചയം: 12 വർഷം

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 1,00,000 രൂപ

മാനേജർ (പ്രൊക്യുർമെന്റ്)
ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: BE/ BTech/ BSc ( Engg) പരിചയം: 5 വർഷം

പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 50,000 രൂപ

എഞ്ചിനീയർ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ)
ഒഴിവ്: 2

യോഗ്യത: B E / B Tech/ B Sc (എൻജിനീയർ) ഇലക്ട്രിക്കൽ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരിചയം: 3 വർഷം

പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 35,000 രൂപ
അസിസ്റ്റന്റ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ)
ഒഴിവ്: 4

യോഗ്യത: ITI ( ഇലക്ട്രിക്കൽ/ ഇലക്ട്രോണിക്സ്)
പരിചയം: 3 വർഷം
പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 30,000 രൂപ

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി: 2022 ഒക്ടോബർ 5 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Leave a Reply