പ്രമുഖ വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനമായ രാധാസിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

പുനലൂരിലെ പ്രമുഖ വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനമായ പുനലൂർ രാധാസിലേക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരായ പുരുഷൻമാരെയും പരിചയസമ്പന്നരും അല്ലാത്തവരുമായ സ്ത്രീകളെയും ആവശ്യമുണ്ട്. വെൽകം ഗേൾസ് -10 ജെൻസ് വെയർ സെക്ഷൻ- 50

Read more

ശ്രീലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിൽ അവസരം

WALK – IN INTERVIEW ചാലക്കുടിയിലെ പ്രമുഖ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമായ ശ്രീലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിലേയ്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട് SALES TRAINEESമുൻ പരിചയം ആവശ്യമില്ല , 4

Read more