ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ | Employability Centre Alappuzha Jobs

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം നിയമനം ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ARV TVS ഷോറൂമിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടക്കുന്നു യോഗ്യരായവർ വേക്കൻസി നോക്കി നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ താഴെ കാണുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയയ്ക്കുക. ഏതു പോസ്റ്റിലേക്ക് ആണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക നമ്പർ : 9567310999

ഒഴിവുകൾ

Leave a Reply