50 ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

0
3613

KMRL E-AUTO FEEDER SERVICE

  • ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്
  • 50 ഒഴിവുകൾ
  • (സ്ത്രീകൾക്കും അവസരം)
  • ആകർഷണീയമായ ശമ്പളം (25,000)
  • എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് സൗജന്യ താമസ സൗകര്യം
  • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനും ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക : https://forms.gle/jbPDyKB86DnkKegp6
  • Apply https://forms.gle/jbPDyKB86DnkKegp6
  • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക (11am to 5pm) CALL : +91 7736776414, +91 9847614494
IMG 20240523 WA0000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.