ആരോഗ്യകേരളത്തിൽ 65 ഒഴിവ്

ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യത്തിനുകീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം, വയനാട് ജില്ലകളിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കരാർ ദിവസവേതന നിയമനമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 22 ഒഴിവും വയനാട്ടിൽ 43 ഒഴിവുമാണുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം

Read more