മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിൻ ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് നിപ്പോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലും തൊഴിലവസരം

ECKTM INTERVIEW ALERT ⭕Date: 01/07/2022(Friday)⭕Time: 09.30am to 12pm⭕Venue: Employability CentreDistrict Employment Exchange2nd Floor, Collectorate, Kottayam Company 1:Muthoot Microfin Limited (NBFC-MFI)Muthoot

Read more

ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറന്‍സ് കമ്പിനി ഓഫീസര്‍ തസ്തികയില്‍ 300 ഒഴിവുകള്‍

ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസിൽ ഓഫീസറാവാൻ അവസരം. സ്കെയിൽ വൺ കേഡറിലുള്ള ഓഫീസർ (ജനറലിസ്റ്റ്) തസ്തികയിലെ 300 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. നിയമനം

Read more