കേരള പി.എസ്.സി വഴി മത്സ്യഫെഡിൽ ജോലി നേടാം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് (മത്സ്യഫെഡ്) ഫാം വർക്കർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. കേരള സർക്കാർ ജോലി

Read more

പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് നിയമസഭ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ അവസരം

പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അമിനിറ്റീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് (എം.എൽ.എ. ഹോസ്റ്റൽ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്) നിയമനംകാറ്റഗറി നമ്പർ : 313/2021ശമ്പളം : 17,500 – 39,500(PR)ഒഴിവ്: ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ (തിരുവനന്തപുരം-2,

Read more