2860 ഒഴിവുമായി റെയിൽവേ; പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ്ടു, ഐടിഐ യോഗ്യതക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം – Railway Recruitment 2024

0
4297

Railway Recruitment 2024 – 2860 apprentices

10th Class, Plus Two, ITI pass candidates can apply for the best job opportunity in Southern Railways. Railway recruitment is currently open for 2860 apprentices. There are 415 vacancies available in Kerala, including Palakkad and Thiruvananthapuram. Other divisions with vacancies include Coimbatore, Perambur, Salem, Arakkonam, Chennai, Ponmalai, Tiruchirappalli, and Madurai. Training will be provided for a period of 1 to 2 years. The online application can be submitted until February 28, 2024.

Freshers Category: Filter, Welder (Gas and Electric): 50% marks for Tenth Grade.

Medical Laboratory Technician (Radiology, Pathology, Cardiology): Study Physics, Chemistry, and Biology until 12th grade while scoring 50%.

Ex ITI Category

ഫിറ്റർ, ടർണർ, മെഷിനിസ്റ്റ്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, മെക്കാനിക് മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ: സയൻസ്, മാത്‌സ് പഠിച്ച് 50% മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് ജയം, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ കോഴ്സ് ജയം.

വെൽഡർ (ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്), കാർപെന്റർ, പ്ലംബർ, മെക്കാനിക് മെഷീൻ ടൂൾ മെയിന്റനൻസ്, മെക്കാനിക് റഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്, മെക്കാനിക് ഡീസൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്, പെയിന്റർ (ജനറൽ): 50% മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് ജയം, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ കോഴ്സ് ജയം.

വയർമാൻ: 50% മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് ജയം, വയർമാൻ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ കോഴ്സ് ജയം.

പ്രോഗ്രാമിങ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് (PASAA): 50% മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് ജയം, കംപ്യൂട്ടർ ഒാപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അസിസ്റ്റന്റ് ട്രേഡിൽ എൻടിസി.

ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം മെയിന്റനൻസ്, കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അസിസ്റ്റന്റ് (COPA), അഡ്വാൻസ്ഡ് വെൽഡർ: 50% മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് ജയം, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ കോഴ്സ് ജയം.

Electrician Trade: Passed 10th class with 50% marks, ITI course in Electrician trade.

Programing and Systems Administration Assistant (PASAA): Passed 10th class with 50% marks, ITI course in Computer Operator and Programming Assistant trade.

Information and Communication Technology System Maintenance, Computer Operator and Programming Assistant (COPA), Advanced Welder: Passed 10th class with 50% marks, ITI course in the relevant trade.

For detailed information about eligibility, refer to the advertisement on the website. ITI certificate from NCVT/SCVT is required. Candidates from reserved categories must have 50% marks in the 10th class. Diploma/Degree/Engineering/Politechnic/Railway apprenticeship completed candidates are eligible to apply.

SSA (Stenographer and Secretarial Assistant): 50% in Class 10th and ITI course required. (Stenography-English, Secretarial Practice).

For detailed eligibility criteria, refer to the advertisement on the website. ITI certificate from NCVT/SCVT is mandatory. Candidates belonging to the reserved category must score a minimum of 50% in Class 10th. Completion of apprenticeship in Diploma/Degree/Engineering/Polytechnic/Railway is required to apply.

Age: 15-24. Age relaxation for eligible candidates.

Stipend: As per rules.

Fee: Rs. 100+service charge. Payment should be made online (no fee for reserved category/persons with disabilities/women).

Selection: Based on the eligibility examination. For more details, click here.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.