ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ 200-റിലേറെ നഴ്സിംഗ് ഒഴിവുകൾ

ECKTM INTERVIEW ALERT

ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ 200-റിലേറെ നഴ്സിംഗ് ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ കോട്ടയം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി അഭിമുഖം നടത്തുന്നു.

1.ജൂനിയർ നേഴ്സസ് (Male/Female)
Bsc നഴ്സിംഗ് യോഗ്യതയും കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ ഐ.സി.യു വിൽ പ്രവർത്തി പരിചയവും
പ്രായ പരിധി :45 വയസ്സ് വരെ
ശമ്പളം: 25k – 28 k
(പി.എഫ് , ഇ.എസ്.ഐ ,മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.)

2.ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ നേഴ്സസ്(Male/Female)
Bsc നഴ്സിംഗ് യോഗ്യതയും കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷത്തെ ഐ.സി.യു വിൽ പ്രവർത്തി പരിചയവും
പ്രായ പരിധി :45 വയസ്സ് വരെ
ശമ്പളം: 30 k – 38 k
(പി.എഫ് , ഇ.എസ്.ഐ ,മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.)

ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്തു സബ്‌മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്റർവ്യൂ തീയതി നേരിട്ടറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.
Google Form Link: https://forms.gle/btbBRqCPfAwwkwTn9

Employability Centre,
District Employment Exchange
Kottayam
Phone:0481-2563451/2565452/2993451
Official Facebook Link click here

Leave a Reply