കേരള സർക്കാർ വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടിയിലേക്ക് അങ്കണവാടി വർക്കർ, അങ്കണവാടി ഹെൽപ്പർ തസ്തികളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2023 ജനുവരി ഒന്നിന് 18 മുതൽ 46 വയസ്സുവരെ പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരുമാകണം.

അങ്കണവാടി വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ എസ് എസ് എൽ സി പാസായിരിക്കണം. എസ് എസ് എൽ സി യോഗ്യതയുള്ളവർ അപേക്ഷിക്കാത്ത പക്ഷം എസ് സി, എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പാസാകാത്ത അപേക്ഷകളും പരിഗണിക്കും.അങ്കണവാടി ഹെൽപ്പർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ എസ് എസ് എൽ സി പാസാകാത്ത എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ ആകണം.എസ് സി, എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർക്കും, മുൻ പരിചയം ഉള്ളവർക്കും മൂന്നുവർഷം വരെ ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

അപേക്ഷയുടെ മാതൃക കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും, ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2023 ജൂൺ 12. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ചൊവ്വന്നൂർ ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.