കൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ പ്രിന്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒഴിവ്

0
184

കൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ പ്രിന്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ അവസരം. CTP OPERATOR, DTP OPERATOR ആണ് ഒഴിവ്

Walk In-Interview

11-04-2022 at 11 A.M. Dist. Co-operative Printing Press, Kadappakkada, Kollam

CTP OPERATOR: മുൻപരിചയം അഭിലക്ഷണീയം

DTP OPERATOR: ഡി.റ്റി.പി. (ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ഡിസൈനിംഗ് എന്നിവയിൽ മുൻപരിചയം അഭിലഷണീയം

ബയോഡേറ്റയും അനുബന്ധങ്ങളും വെള്ളപേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കി ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

കൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ പ്രിന്റിംഗ് സൊസൈറ്റി, ക്ലിപ്തം നമ്പർ .247, പ്രതിഭാജംഗ്ഷൻ, കടപ്പാക്കട, കൊല്ലം-8 Phone: 0474-2749595, 9544812966, E-mail: kdcooppress@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.