മിൽമയിൽ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവ് | ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി

0
1423

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡിന്റ ആലപ്പുഴ മിൽമയിൽ, ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു.

ഒഴിവ്: 3
യോഗ്യത: B Com
പരിചയം: 2 വർഷം
പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്
( SC/ ST/ OBC/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)
ശമ്പളം: 17,000 രൂപ

Nature of Appointment: Temporary on Contract Basis Age shall not exceed 40 years as on 01.01.2022. Relaxation in upper age limit will be applicable to candidates belonging to SC/ST, OBC and Ex-Service men as per the KCS Rule 183 (05 Years & 03 Years respectively)

Interested candidates shall attend the Interview with original certificates proving age, Qualifications, experience and a passport size photo on the stipulated date at the above address self attested copies of the certificates, shall be submitted.

ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: 2022 ഡിസംബർ 27 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here