ശ്രീലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിൽ അവസരം

WALK – IN INTERVIEW

ചാലക്കുടിയിലെ പ്രമുഖ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമായ ശ്രീലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിലേയ്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്

SALES TRAINEES
മുൻ പരിചയം ആവശ്യമില്ല ,
4 ക്യാഷ് ലീവ്

SALES MEN / SALES GIRL
ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും , ചുറുചുറുക്കും ഉള്ളവരായിരിക്കണം . ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം , 4 ക്യാഷ് ലീവ് , ശമ്പളത്തിന് പുറമെ സെയിൽസ് ഇൻസെന്റീവ്

BILLING STAFF
ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം

താമസം , ഭക്ഷണം സൗജന്യം ,
ഈ മേഖലയിലെ മികച്ച ശമ്പളം ബയോഡാറ്റ സഹിതം നേരിട്ട് വരിക .
വരാൻ സാധിക്കാത്തവർ അപേക്ഷ അയച്ചുതരിക

DATE : 2022 ജൂൺ 24 , 25
TIME : രാവിലെ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ

VENUE :
ശ്രീലക്ഷ്മി സിൽക്സ് ,
മാർക്കറ്റ് റോഡ് , ചാലക്കുടി
Mail : sreelakshmisilkscky@gmail.com
Ph : 0480 2707449

Leave a Reply