കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ | Employability Centre Kollam Job Drive

കൊല്ലം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2022 ജൂൺ 23 തീയതി 4 കമ്പനികളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ അന്നേദിവസം 10 മണിക്ക് കൊല്ലം

Read more

പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ് ഷോറൂമിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

WALK-IN INTERVIEW- PULIMOOTTIL SILKS പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ് ഷോറൂമിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്👇🏻 🔶 ഫ്ളോർ മാനേജേർസ് (M) 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം. 🔶സെയിൽസ് ഗേൾസ് –

Read more

പുനലൂർ രാധാസിൽ തൊഴിലവസരം

പുനലൂരിലെ പ്രമുഖ വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനമായ പുനലൂർ രാധാസിലേക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരായ പുരുഷൻമാരെയും പരിചയസമ്പന്നരും ആല്ലാത്ത വരുമായ സ്ത്രീകളെയും ആവശ്യമുണ്ട്. വെൽകം ഗേൾസ് – 5 ജെൻസ് വെയർ

Read more

രശ്മി ഹാപ്പി ഹോമിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഗൃഹോപകരണ വ്യാപാര ശൃംഖലയായ രശ്മി ഹാപ്പി ഹോമിന്റെ പുതിയ ഷോറൂമുകളിലെ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ്- (ബി.കോം, Year Experience)

Read more

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി പ്ലേസ്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ്

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റിന്റെയും കായംകുളം കരിയർ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2 കമ്പനികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന സെന്റർ പ്ലേസ്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് 25-03-2022 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10

Read more

പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ് കൊല്ലം ഷോറൂമിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ് കൊല്ലം ഷോറൂമിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പർച്ചേസ് മാനേജേർസ് (M) – 7 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം ഫ്ളോർ മാനേജേർസ് (M) – 3 വർഷത്തെ

Read more