ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ അഭിമുഖം

0
8537

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ 30/11/2023 തീയതിയിൽ നടക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനി വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു യോഗ്യരായവർ കൃത്യം 10 മണിക്ക് തന്നെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ എത്തിച്ചേരുക
ഫോൺ :04772230624, 04772230626
9846189874

Company Details

COMPANY 1:EDUJOBS ACADEMY PRIVATE LTD

For posts 1 to 4
Qualification: Any degree , Age: Below 35

Post 1: Placement Officer
Exp: 1yr
Vacany: 1
Location: Pathanamthitta

Post 2: Trainer – office assistant
Exp: 2yr
Vacany; 1
Location: Alappuzha

Post 3: Trainer-customer care executive
Vacany: 1
Location: Alappuzha

Post 4: Trainer-food and beverage
Exp: 2yr
Vacany: 1
Location : Kollam

Post 5: Student counselor, Male
Qualification: Btech Computer Science
Age : Below 25
Exp: 1 yr
Location : Pathanamthitta

Post 6: Student counselor, Male
Qualification: Btech Computer Science
Age : Below 25
Exp: 1 yr
Location : Alappuzha

Post 7: Student counselor
Qualification : under graduate
Male: 2 Female : 2
Age : below 25
Location:Pathanamthitta
Vacany: 3

Post 8: Student counselor
Qualification : under graduate
Male: 2 Female : 2
Age : below 25
Location:Kollam
Vacany: 3

COMPANY 2:ADITYA BIRLA CAPITAL

Post 1: Agency manager/ Agency partner
Qualification: degree/plus two
Age: 30-40
Exp: 1yr
Vacany: 12

Post 2: Business development manger
Qualification: degree
Age: 25-35
Exp: 3yr

COMPANY 3: ASHIRVAD MICROFINANCE LTD

Post 1: Field development assistant
Qualification: plustwo(age : below 25 )
Degree(age below 28)
Location: Muhamma, Punnapra, Alappuzha, Thottapally

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here