ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ, ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്‍, ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർ ഒഴിവുകൾ

ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇന്റർവ്യൂ ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇന്റർവ്യൂകാസർകോട് ഗവ. ഐ.ടി.ഐ.യിൽ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ആൻഡ് സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ഇംഗ്ലീഷ്), മെക്കാനിക്ക് ഡീസൽ എന്നീ ട്രേഡുകളിൽ ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇന്റർവ്യൂ

Read more