ചോക്കാട് സീഡ് ഫാമില്‍ ഒഴിവ്: സ്ത്രീ കാഷ്വല്‍ തൊഴിലാളികളുടെ നാല് സ്ഥിരം ഒഴിവ്

ചോക്കാട് സീഡ് ഫാമില്‍ ഒഴിവ്ചോക്കാട് സീഡ് ഫാമിലെ സ്ത്രീ കാഷ്വല്‍ തൊഴിലാളികളുടെ നാല് സ്ഥിരം ഒഴിവുകളിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് അഞ്ചാംതരം പാസായതും ബിരുദം നേടിയിട്ടില്ലാത്തവരുമായ സ്ത്രീകളില്‍ നിന്നും

Read more