കേരള PSC പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 20

0
2605

കേരള PSC പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാറ്റഗറി നമ്പർ 474/2023 മുതൽ 493/2023 വരെ

ഫോറസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ, ഫാർമസിസ്റ്റ്, ടീച്ചർ, സീമാൻ, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, സൂപ്രണ്ട്, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, ലക്ചറർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 2023 ഡിസംബർ 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

Higher Secondary School Teacher (Junior) Malayalam – Kerala Higher Secondary Education (Cat.No.474/2023)

Higher Secondary School Teacher (Junior) History – Kerala Higher Secondary Education (Cat.No.475/2023)

Junior Lecturer in Drawing and Painting – Kerala Collegiate Education (Music Colleges) (Cat.No.476/2023)

Pharmacist Grade-II – Medical Education (Cat.No.477/2023)

U.P School Teacher (Kannada Medium) – Education (Cat.No.478/2023)

Junior Health Inspector Gr-II – Health Services (Cat.No.479/2023)

Senior Superintendent (SR for SC/ST) – Printing Department (Cat.No.480/2023)

Office Attendant (SR for ST Only) – Office Attendant (Special Recruitment for ST Only) (Cat.No.481/2023)

Seaman (SR for ST only) – Port (Cat.No.482/2023)

Non Vocational Teacher (Junior) in Mathematics (III NCA-ST) – Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.483/2023)

Higher Secondary School Teacher (Junior) Arabic (II NCA-SCCC) – Kerala Higher Secondary Education (Cat.No.484/2023)

High School Teacher (Mathematics) Tamil Medium ( NCA-E/B/T/D) – Education (Cat.No.485 &486/2023)

Full Time Junior Language Teacher (Arabic) LPS ( VI NCA-ST) – Education (Cat.No.487/2023)

Full Time Junior Language Teacher (Arabic) – LPS ( I NCA-SIUCN) – Education (Cat.No.488/2023)

Full Time Junior Language Teacher (Arabic) UPS ( VI NCA-SC/ST) – Education (Cat.No.489 &490/2023)

L P School Teacher (Malayalam Medium) ( II NCA-HN) – Education (Cat.No.491/2023)

Pharmacist Gr-II (Homoeo) ( IX NCA-SCCC) – Homoeopathy (Cat.No.492/2023)

Forest Driver ( I NCA-OBC) – Kerala Forest & Wildlife (Cat.No.493/2023)

എല്ലാ വിജ്ഞാപനങ്ങളും യോഗ്യതയും ലഭിക്കാൻ താഴെ നൽകിയ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here
അപേക്ഷാ ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.