കോട്ടയം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി തൊഴിലവസരം : എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒഴിവ്

0
382

ECKTM VACANCIES ALERT

Company Name: Clovers Overseas Studies Pvt. Ltd
Clovers Overseas Studies Pvt.Ltd is an internationally reputed educational consultancy firm having corporate partners in the UK, USA, Dubai, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, India, Ghana, Nigeria, South Africa, Srilanka, Philippines, and Nepal.
Job Locations: All Kerala

👇🏻Vacancies👇🏻

1.Graphic Designer
Designing skills
Experience: 1-2 yrs
Salary: 15000-25000
Male/Female

2. Video Editor
Editing skills
Experience: 1-2 yrs
Salary: 15000-25000
Male/Female

3.Work From Home Staff
Qualification: plus two and above
Experience: 1-2 yrs
Salary: 15000-25000
Male/Female

4.Business Promoter(PRO)
Qualification: plus two and above
Experience: 1-2 yrs
Salary: 15000-25000
Male/Female

5.District Manager
Qualification:Any degree
Experience: 3-5 yrs marketing
Salary: 30000-40000
Male/Female

6.Sales Executive
Qualification :plus two and above
Experience: 1-2 yrs
Salary:15000-25000
Male/Female

7.Tele callers
Qualification :plus two and above
Experience: 1-2 yrs
Salary:12000-18000
Female

8.IELTS Tutor
skill
Experience: 1-2 yrs
Salary:15000
Female

9.Accountant
Qualification:B.com
Experience: 1-2 yrs
Salary:15000
Female

👉🏻Interested candidates mail your updated resume to kottayamec@gmail.com

Last date to apply: 01/05/2022
Employability Centre, Kottayam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.